top of page

STATUT

Den svenska versionen finns nedan.

ART. 1 PRZEPISY OGÓLNE

§1 Związek Nauczycieli Polskich w Szwecji, zwany dalej Związkiem, jest otwartą, demokratyczną organizacją zawodową polskojęzycznych nauczycieli w Szwecji.


§2 Związek nosi w szwedzkim brzmieniu nazwę "Polska Lärarnas Förening i Sverige" i posiada osobowość prawną. Adresem korespondencyjnym Związku jest adres urzędującego Przewodniczącego Związku.


§3 Związek nie jest związany z żadną opcją polityczną lub związkiem wyznaniowym.


§4 Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, których cele nie są sprzeczne ze statutem Związku.

ART. 2 CELE, DZIAŁALNOŚĆ I ŚRODKI

§5 Celem Związku jest:

 • integracja nauczycielskiego środowiska polonijnego

 • popularyzacja i wspomaganie oświaty polonijnej w Szwecji

 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Związku

 • reprezentowanie interesów członków Związku wobec władz i instytucji polskich, szwedzkich i międzynarodowych.

§6 Związek realizuje swoje cele poprzez:

 • współpracę z polskimi, szwedzkimi i międzynarodowymi środowiskami oraz organizacjami nauczycielskimi

 • wspieranie uczestnictwa swoich członków w przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi Związku

 • działalność informacyjną, konferencyjną i samokształceniową


§7 Działalność Związku jest finansowana:

 • ze składek członkowskich

 • dotacji władz szwedzkich, polskich i europejskich

 • darów osób fizycznych i prawnych.

ART. 3 CZŁONKOWIE ZWIĄZKU

§8 Członkiem Związku może być nauczyciel polskojęzyczny, deklarujący poparcie dla realizacji zadań statutowych Związku. Emerytowany nauczyciel polskojęzyczny ma prawo do wstępowania oraz prawo do pozostania członkiem Związku. W innych przypadkach decyzję o członkostwie podejmuje Zarząd Związku.


§9 Obowiązkiem członka Związku jest coroczne opłacenie składki członkowskiej w terminie do końca roku kalendarzowego objętego składką. W przypadku nieopłacenia składek członkowskich przez okres 3 lat członek zostaje wykluczony ze Związku. Emerytowany członek jest zwolniony z obowiązku opłacenia składki członkowskiej; opłacenie składki członkowskiej przez członka emeryta jest dobrowolne.

ART. 4 WŁADZE ZWIĄZKU

§10 Władzami Związku są:

 • Walne Zebranie

 • Zarząd

 • Komisja Rewizyjna


§11 Walne Zebranie jest zebraniem dla wszystkich członków Związku.

 1. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Związku przynajmniej raz w roku kalendarzowym.

 2. Do zadań Walnego Zebrania należy:

a. wybór na dwuletnią kadencję Przewodniczącego, z-cy Przewodniczącego, Skarbnika, Sekretarza

b. wybór członków Komisji Rewizyjnej

c. wybór członków Komisji Wyborczej

d. dokonywanie zmian w statucie Związku

e. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej

f. udzielanie przez delegatów absolutorium członkom Zarządu

g. ustalanie wysokości składek członkowskich

 

Pisemne zawiadomienie o Walnym Zebraniu wraz z porządkiem obrad, dostarcza Zarząd członkom Związku najpóźniej na 3 tygodnie przed ustaloną datą Walnego Zebrania.


§12 Zarząd Związku składa się z: Przewodniczącego, z-cy Przewodniczącego, Skarbnika i Sekretarza wybranych przez Walne Zebranie. Zarząd kieruje działalnością Związku między Walnymi Zebraniami.


§13 Komisja Rewizyjna kontroluje finanse Związku, składa sprawozdanie i wniosek o absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu.

ART. 5 PRZEPISY KOŃCOWE

§14 Decyzje wszystkich władz Związku, z wyjątkiem decyzji, o których mowa w § 16 i §17 niniejszego Statutu, zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu.


§15 Decyzję o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zebrania Związku podejmuje Zarząd na pisemne żądanie, co najmniej 1/3 członków Związku.


§16 Decyzję o rozwiązaniu Związku może podjąć jedynie Walne Zebranie większością 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu. Majątek Związku zostaje w całości przekazany organizacji, którą wskazuje Walne Zebranie, rozwiązujące Związek.


§17 We wszelkich sprawach nieobjętych niniejszym statutem, obowiązują odpowiednie przepisy prawa szwedzkiego.

STADGAR

KAP. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1 Polska Lärarnas Förening, i fortsättning används Förening, är en öppen och demokratisk organisation för polsktalande lärare i Sverige.


§ 2 Föreningens svenska namn är Polska Lärarnas Förening och föreningen betraktas som en juridisk person. Föreningens postadress är den verksamma Föreningsordförandens postadress.


§ 3 Föreningen är politiskt och religiöst obunden.


§ 4 Föreningen kan vara medlem av nationella och internationella organisationer, vilkas mål inte strider mot Föreningens stadgar.

KAP. 2 MÅL, VERKSAMHET OCH FINANSIERING

§ 5 Föreningen har följande mål:

 • Främja integration av polska lärare

 • Sprida och stödja undervisningen i polska

 • Öka yrkeskompetensen hos Föreningens medlemmar

 • Representera Föreningens medlemmar gentemot polska, svenska och internationella myndigheterna och institutioner.

§ 6 Föreningen följer sina mål genom att:

 • Samarbeta med polska, svenska och internationella lärarkårer och lärarorganisationer

 • Stödja medlemmarnas deltagande i aktiviteter förenliga med Föreningens stadgar

 • Sprida information, ordna konferenser och fortbildningar.

§ 7 Föreningens verksamhet finansieras genom:

 • Medlemsavgifter

 • Bidrag från polska, svenska och internationella myndigheter

 • Gåvor från fysiska och juridiska personer.

KAP. 3 FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§ 8 Medlem i föreningen kan vara en polsktalande lärare som deklarerar sitt stöd för mål formulerade i Stadgar. Pensionerade polsktalande lärare har rätt att vara med samt vara kvar som medlem i Föreningen. I andra fall fattas beslut om medlemskap av Styrelsen.


§ 9 Medlem i Föreningen är förpliktad att betala medlemsavgift årligen, senast vid slutet av kalenderåret. Medlem som under tre konsekutiva år har försummat att betala Föreningens medlemsavgifter uteslutas ur Föreningen. Pensionerad medlem är befriad från att betala medlemsavgift; för denna är medlemsavgift frivillig.

KAP. 4 FÖRENINGENS STYRANDE ORGAN

§ 10 Föreningens styrande organ är:

 • Årsmötet

 • Styrelsen

 • Revision

§ 11 Årsmöte är ett möte för alla Föreningens medlemmar

 1. Årsmötet sammankallas av Föreningens Styrelse minst en gång under kalenderåret.

 2. Till Årsmötets uppgifter hör:

a) Val av ordförande, vice ordförande, kassör, och sekreterare på två år.

b) Val av medlemar i Revisionskommitté.

c) Val av medlemmar i Valkommitté.

d) Genomföra ändringar i Föreningens stadgar.

e) Godkänna Styrelsens och Revisionens verksamhetsberättelser

f) Ge styrelsens ansvarsfrihet

g) Bestämma medlemsavgiften

Skriftig kallelse till årsmötet med mötesprogram skall av Styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna.

§ 12 Föreningens styrelse består av: Ordförande, vice Ordförande, Kassör och Sekreterare som väljs av Årsmötet. Styrelsen är Föreningens verkställande organ mellan årsmöten.


§ 13 Revisionskommitté kontrollerar Föreningens finanser, redogör för dessa vid ett årsmöte samt föreslår om Styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.

KAP. 5 AVSLUTANDE BESTÄMMELSER

§ 14 För De besluten som tas av Föreningens alla styrande organ, med undantag av dem som tas upp i § 16 och 17 i dessa stadgar, gäller vanlig majoritetsomröstning, med det antal röstberättigade som är närvarande på mötet.


§ 15 Styrelsen beslutar om Föreningens extra Årsmöte då en skriftlig ansökan, undertecknad av 1/3 av föreningens medlemmar inkommer till styrelsen.


§ 16 Årsmötet beslutar om ändring av stadgar samt upplösande av Föreningen endast då minst 2/3 av de på mötet närvarande röstberättigade medlemmarna röstar för. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar skänkas till en organisation bestämd av de medlemmarna som är närvarande vid Årsmötet.


§ 17 Alla ärenden som inte tas upp i dessa stadgar går under den svenska lagen.

Statut: FAQ
bottom of page