Statut

Art. 1 Przepisy ogólne.
§1 Związek Nauczycieli Polskich w Szwecji, zwany dalej Związkiem, jest otwartą, demokratyczną organizacją zawodową polskojęzycznych nauczycieli w Szwecji.

§2 Związek nosi w szwedzkim brzmieniu nazwę "Polska Lärarnas Förening i Sverige" i posiada osobowość prawną. Adresem korespondencyjnym Związku jest adres urzędującego Prezesa Związku.

§3 Związek nie jest związany z żadną opcją polityczną lub związkiem wyznaniowym.

§4 Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, których cele nie są sprzeczne ze statutem Związku.

Art. 2 Cele, działalność i środki.

§5 Celem Związku jest:

 • integracja nauczycielskiego środowiska polonijnego
 • popularyzacja i wspomaganie oświaty polonijnej w Szwecji
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Związku
 • reprezentowanie interesów członków Związku wobec władz i instytucji polskich, szwedzkich i międzynarodowych.

§6 Związek realizuje swoje cele poprzez:

 • współpracę z polskimi, szwedzkimi i międzynarodowymi środowiskami oraz organizacjami nauczycielskimi
 • wspieranie uczestnictwa swoich członków w przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi Związku
 • działalność informacyjną, konferencyjną i samokształceniową.

§7 Działalność Związku jest finansowana:

 • ze składek członkowskich
 • dotacji władz szwedzkich, polskich i europejskich
 • darów osób fizycznych i prawnych.
 • Art. 3 Członkowie Związku.


§8 Członkiem Związku może być nauczyciel polskojęzyczny, deklarujący poparcie dla realizacji zadań statutowych Związku. W innych przypadkach decyzję o członkostwie podejmuje Zarząd Związku.

§9 Obowiązkiem członka Związku jest coroczne opłacenie składki członkowskiej w terminie do końca roku kalendarzowego objętego składką.

Art. 4 Władze Związku

§10 Władzami Związku są:

 • Walne Zebranie
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna


§11 Walne Zebranie jest zebraniem dla wszystkich członków Związku.
1. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Związku przynajmniej raz w roku kalendarzowym.
Do zadań Walnego Zebrania należy:
a. wybór na dwuletnią kadencję Prezesa, z-cy Prezesa, Kasjera, Sekretarza
b. wybór członków Komisji Rewizyjnej
c. wybór członków Komisji Wyborczej
d. dokonywanie zmian w statucie Związku
e. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
f. udzielanie przez delegatów absolutorium członkom Zarządu
g. ustalanie wysokości składek członkowskich
Pisemne zawiadomienie o Walnym Zebraniu wraz z porządkiem obrad, dostarcza Zarząd członkom Związku najpóźniej na 3 tygodnie przed ustaloną datą Walnego Zebrania.

§12 Zarząd Związku składa się z: Prezesa, z-cy Prezesa, Kasjera i Sekretarza wybranych przez Walne Zebranie. Zarząd kieruje działalnością Związku między Walnymi Zebraniami.

§13 Komisja Rewizyjna kontroluje finanse Związku, składa sprawozdanie i wniosek o absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu.

Art. 5 Przepisy końcowe

§14 Decyzje wszystkich władz Związku, z wyjątkiem decyzji, o których mowa w § 16 i §17 niniejszego Statutu, zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu.

§15 Decyzję o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zebrania Związku podejmuje Zarząd na pisemne żądanie, co najmniej 1/3 członków Związku.

§16 Decyzję o rozwiązaniu Związku może podjąć jedynie Walne Zebranie większością 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu. Majątek Związku zostaje w całości przekazany organizacji, którą wskazuje Walne Zebranie, rozwiązujące Związek.

§17 We wszelkich sprawach nieobjętych niniejszym statutem, obowiązują odpowiednie przepisy prawa szwedzkiego.

Współpraca

 

 • Polska Institutet Stokholm   Nordycka Unia Oświaty Polonijnej

 • Stowarzyszenie

 • Wydział Konsularny Ambasady Polskiej w Sztokholmie

 

Ze świata

Kontakt

Adres do korespondencji:
Związek Nauczycieli Polskich w Szwecji
c/o Kazimiera Jakacka-Mikulska
Gillbergavägen 36
632 30 Eskilstuna Szwecja

Formularz kontakowy